CloneDetect 的概览

CloneDetect 旨在与 ClonePix™ 系统和 CloneMedia 搭配使用,以提高哺乳动物细胞系筛选和挑取的工作流程效率

  • 小鼠、大鼠或人分泌 IgG 抗体特异性检测试剂
  • 复合物形成因子用于杂交瘤细胞的抗原特异性检测
  • 经组织培养验证的无菌且无叠氮化物
  • 提供雾化器以供随时“喷雾”应用

CloneDetect 的订购选项

CloneDetect - 人

K8200 - 人 IgG (H+L) 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8200

$350.00 USD

1

K8202 - 人 IgG (H+L) 特异性, 荧光素, 不含 BSA

10000U/1ml 

#K8202

$350.00 USD

1

K8205 - 人 IgG (Fc) 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8205

$350.00 USD

1

K8215 - 人 IgG (H+L) 特异性复合体起始因子 (CIF)

10000U/1ml 

#K8215

$254.00 USD

1

K8251 - 人 IgG(kappa 链)特异性。650 标签

10000U/1ml 

#K8251

$776.00 USD

1

K8252 - 人 IgG(kappa 链)特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8252

$595.00 USD

1

K8255 - 人 IgM 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8255

$424.00 USD

1

CloneDetect - 小鼠

K8220 - 小鼠 IgG (H+L) 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8220

$372.00 USD

1

K8225 - 小鼠 IgG (Fc) 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8225

$414.00 USD

1

K8235 - 小鼠 IgG (H+L) 特异性复合体起始因子 (CIF)

10000U/1ml 

#K8235

$318.00 USD

1

CloneDetect - 大鼠

K8240 - 大鼠 IgG (H+L) 特异性, 荧光素

10000U/1ml 

#K8240

$340.00 USD

1

CloneDetect - Sheep

K8246 - Clonedetect Sheep IgG (H+L) Specific, 荧光素

10000U/1ml 

#K8246

$372.00 USD

1

K8247 - Anti-Sheep IgG (H+L) Specific, azide-free, 荧光素

10000U/1ml 

#K8247

$350.00 USD

1

CloneDetect 的兼容产品和服务

准备好了吗?

我们已准备好帮助您解决在研究中遇到的严峻挑战。我们具有遍布全球的经验丰富的专业技术团队,可帮助您实现下一个突破。

最大化应用工作流程和实验设计方面的灵活性

请立刻联系我们的专家,讨论如何实施适合您的解决方案